UV、阳光、 热应力、辐射计,检定服务

Kiểm định máy đo bức xạ, ứng suất của nhiệt, mặt trời, UV, kiem dinh may do buc xa, ung xuatcuar nhieet, mat troi, uv