SEW ST-368 TR 模拟万用表

  • 制造商: SEW
    Model: ST-368 TR
    • 报价要求 报价要求
  • USD 67.10

DC volts 0-0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V(20kΩ/V)
AC volts 0-10 / 50 / 250 / 1000V
DC mA 50uA / 2.5 Manufacturer: SEW
/ 25 / 250mA
OHMS 2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ (20 Mid-Scale)
Accuracy ±3% F.S. DC. ± 4% F.S. AC.
Sensitivity 20kΩ/V DC. 9kΩ/V AC
dB -10dB~+22dB
hFE 0-1000
LED check √
Battery check GOOD or BAD
ICEO 150uA, 1.5mA, 15mA, 150mA
LV 3V~0V
Dimensions 100(L) × 150(W) × 41(D) mm
Weight
(battery included) Approx. 340g
Power source
1.5V (AA) × 2, 9V(6F22) × 1
Safety standard
EN61010-1 CAT II 1000V
EN61010-2-030
EN61326-1
 
Details

  Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会