MQTT Driver

- Giá license tính cho 1 gateway

- Không giới hạn số lượng vùng nhớ, PLC kết nối"