Non-Destructive tester Inspection Service

Kiểm định thiết bị kiểm tra không phá hủy NDT, Kiem dinh thiet bi kiem tra khong pha huy NDT